:کد فعال سازی بخش اول دوره مهارتهای بدو خدمت معلمان
7458696528
:کد فعال سازی بخش دوم دوره مهارتهای بدو خدمت معلمان
6589687452
:کد فعال سازی بخش سوم دوره مهارتهای بدو خدمت معلمان
5472365987
:کد فعال سازی آزمون نهایی دوره مهارتهای بدو خدمت معلمان
2361547869

هزینه ثبت نام به ریال ساعت کد عنوان دوره ردیف
50000 20 91401116 روانشناسي تفاوتهاي فردي 1
100000 70 93600719 توجيهي بدوخدمت کارکنان دولت 2
100000 54 91402409 مهارتهاي بدوخدمت معلمان 3

درس افزار هر کدام از دوره هاي بدوخدمت شامل چهار آزمون (سه آزمون ميان دوره+آزمون کلي) مي باشد که هر آزمون داراي پنج نمره مي باشد که مجموع آن به عنوان نمره پايان دوره محاسبه گردد 1
انجام مطالعه، آزمون و ارسال کارنامه هر بخش از دوره در تاريخ هاي معين با استفاده از کد فعالسازي امکان پذير است و فراگير در هر بخش مي تواند در دو آزمون شرکت نمايد که بالاترين نمره به عنوان نمره آزمون محاسبه مي گردد 2
در صورت عدم ارسال کارنامه در بازه زماني اعلام شده، نمره آن بخش از دوره صفر منظور گردد و با توجه به اينکه آزمون هر بخش داراي 5 نمره مي باشد در صورت کسب نمره پايين تر از 12 در مجموع، گواهينامه پايان دوره صادر نمي‌گردد 3
(EBL1.ir/yazd) کد فعالسازي آزمون هر بخش يکسان مي باشد که در تاريخ معين برروي سايت ثبت نام قرار مي گيرد 4
افراد جديدالاستخدام مشمول ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگيان که مکلف به گذراندن دوره يکساله مهارت آموزي در دانشگاه هاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش مي باشند و دانشجويان متعهد خدمت از شرط گذراندن دوره هاي بدخمت معاف مي باشند 5

تاريخ پايان تاريخ شروع تقويم اجرايي برگزاري دوره هاي آموزشي ردیف
95/07/17 95/07/10 ltms.medu.irثبت نام اوليه در سامانه 1
95/07/30 95/07/25 EBL1.ir/yazdثبت نام نهايي در سامانه 2
95/08/13 95/08/08 زمان توزيع درس افزار به مدارس 3
95/08/15 95/08/13 زمان توزيع درس افزار به فراگيران 4
95/08/30 95/08/15 برگزاري دوره روانشناسي تفاوتهاي فردي 5
95/09/25 95/09/01 برگزاري دوره توجيهي بدوخدمت کارکنان دولت 6
95/09/07 95/09/01 آشنايي با ساختار نظام/آشنايي با با ساختار اداري 1-6
95/09/14 95/09/08 قانون مديريت خدمات کشوري/فرهنگ سازماني 2-6
95/09/21 95/09/15 کارتيمي/اخلاق حرفه اي 3-6
95/09/25 95/09/22 آزمون کلي دوره توجيهي بدوخدمت کارکنان دولت 4-6
95/10/25 95/10/01 برگزاري دوره مهارتهاي بدوخدمت معلمان 7
95/10/07 95/10/01 روانشناسي تربيتي 1-7
95/10/14 95/10/08 روشها و فنون تدريس/اصول طراحي آموزشي 2-7
95/10/21 95/10/15 سنجش و ارزشيابي/اطلاعات اختصاصي مخاطبين 3-7
95/10/25 95/10/22 آزمون کلي دوره مهارتهاي بدوخدمت معلمان 4-7
Skip Navigation Links


Skip Navigation Links
تلفن پشتیبانی : 02433444771
  مدیریت